fbpx

privacy policy

The Privacy Policy is currently available only in the Finnish language. If you require information in English, please contact us at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

GDPR/ REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE
Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on Vestiarium Oy:n henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 23.05.2018.

1. Rekisterinpitäjä
Vestiarium Oy
Y-tunnus: 2714241-2
Uudenmaankatu 13
00120 Helsinki, Finland
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
puh: 045 2101435

2. Yrityksen käyttämät rekisterit:
- Verkkokaupan käyttäjärekisteri
- Markkinointirekisteri (esim. uutiskirjeen tilanneille)
- Asiakasrekisteri (suoramyynti, jälleenmyyjät ja yritysasiakkaat)

3. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus, joka syntyy verkkokauppatilauksen yhteydessä tai uutiskirjeen tilauksen myötä. Jälleenmyyjien ja yritysasiakkaiden sekä –yhteistyökumppanien tapauksessa oikeusperuste muodostuu kontaktoinnin ja yhteistyön myötä.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:
- Verkkokaupassa ja suoramyynnissä: asiakaspalvelu, tilausten toimittaminen asiakkaalle, yhteydenpito asiakkaisiin
- Markkinointirekisterissä: markkinointi ja tiedotus
- Yritysasiakkaiden ja yhteistyökumppanien rekisterissä: markkinointi, tiedotus, tilausten toimittaminen, asiakassuhteen ylläpito ja muut yhteistyön muodot
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema (yrityskumppanit), yritys/organisaatio (yrityskumppanit), yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet (yrityskumppanit), tiedot tilatuista tuotteista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin tuotteisiin liittyvät tiedot.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää yrityksen ulkopuolelle vain, jos palvelun tuottaminen sitä vaatii (esimerkiksi tuotteen yksilöinti, markkinoinnin toteutus tms).
Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti tai sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti tai sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästeet ja Facebookin pikseli sivustolla

Käytämme evästeitä sivustolla moniin käyttötarkoituksiin, jotka liittyvät sivuston toimivuuteen, analysointiin ja markkinointiin.

Sivuston seurantaan käytämme Googlen Analytics - palvelua. Seurannan tarkoitus on kerätä tilastotietoa esimerkiksi sivun kävijämäärästä sekä suosituimmista sisällöistä sekä parantaa markkinoinnin kohdennusta.

Facebookin pikseliä käytetään markkinoinnin ja mainonnan kohdentamiseen ja tulosten mittaamiseen.